KOŠÍK
je prázdný
NOVINKY
AKČNÍ FIGURKY BUSTY A SOCHY REPLIKY PLYŠÁCI

Nákupní řád, informace


O provozovateli
Stránky jsou provozovány firmou:
A1 SOLUTION, s.r.o., Tyršova 96, 276 01 Mělník
IČ: 27643271, DIČ: CZ27643271

Obchodní podmínky

1. Objednávka
Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
  • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
  • specifikace požadovaného zboží
  • množství požadovaných kusů produktů
  • vybraný způsob platby
  • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání
Na základě objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, zjistí skladové množství dodavatele. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou.

Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. V tomto případě bude objednávka zrušena prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Při objednávání produktu vyšší cenové hodnoty ověřujeme objednávku telefonicky nebo emailem.

U objednávek v hodnotě nad 5000 Kč požadujeme z důvodu špatných zkušeností s nepřevzatými balíky platbu předem na účet.

2. Platební podmínky
Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží nebo platbě předem na účet.

3. Dodání zboží, způsoby dodání
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky nebo Slovenské republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:
  • ověření objednávky
  • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
  • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího
3.1 Na adresu dodání s dobírkou
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího
Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

3.4. Místo plnění
Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.)

4. Dopravné
K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 3.000Kč (Česká pošta) bez DPH, resp. 5000Kč (PPL) - viz. Ceny a způsob dopravy

5. Smluvní pokuta
Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 500,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Reklamační řád Figures.cz

I sebekvalitnější výrobek se může poškodit nebo mít chybu. Na základě níže uvedeného Reklamačního řádu Vám ho vyměníme.

A. Úvodní ustanovení
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem v Mělníce, Tyršova 96, PSČ: 276 01, IČ 27643271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 121058, (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

2. Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě Figures.cz, jež je provozovaný firmou A1 SOLUTION, s.r.o.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

B. Převzetí zboží
1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky
1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a činí 12 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

4. U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutná evidence výrobních čísel.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

D. Vyřízení reklamace
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Kupující může následnou reklamaci podat jednou z uvedených možností:
- na e-mailovou adresu dodavatele: info@figures.cz
- poštou na adresu dodavatele: A1 SOLUTION, s.r.o., Tyršova 96, Mělník 276 01
- telefonicky: +420 775 357 827

Kupující je povinen uvést:
- číslo objednávky nebo faktury
- důvod reklamace
- doložit doklad o vlastnictví zboží

2. Kupující zasílá zboží zpět kompletní, v neponičeném originálním obalu, s potřebnou dokumentací.

3. Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradí prodejce.

4. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

6. Kupující má právo se informovat na stav reklamace na e-mail: info@figures.cz

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

E. Rozsah záruky
1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál

3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:- zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu A1 SOLUTION, s.r.o., se sídlem Mělník, Tyršova 96, PSČ: 276 01 a to tak, že zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.

3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

G. Závěrečná ustanovení
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle obchodního zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá v platnost dne 1. července 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto obchodu a jeho produktů firmy A1 SOLUTION, s.r.o., mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Firma A1 SOLUTION, s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací:
Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem. Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace firmě A1 SOLUTION, s.r.o. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy internetového obchodu mimo údajů nutných k poskytnutí našich služeb zákazníkovi.

Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky firmy A1 SOLUTION, s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám.

Firma A1 SOLUTION, s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací a produktů zákazníkům, kteří nám tyto údaje poskytli.

Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně k účelům firmy A1 SOLUTION, s.r.o.. Firma A1 SOLUTION s.r.o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

Firma A1 SOLUTION, s.r.o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb firmy A1 SOLUTION, s.r.o.:
Podle Zákona má každý zákazník, jenž poskytl osobní údaje firmě A1 SOLUTION, s.r.o., právo písemně požádat firmu A1 SOLUTION, s.r.o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm firma A1 SOLUTION, s.r.o. zpracovává.

Program Ověřeno zákazníky (Heureka)
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 Akční nabídky a novinky do e-mailu!
To nejlepší od nás, žádný spam - maximálně 2x měsíčně.